تحقیق و توسعه

واحد تحقیق وتوسعه افزایش رقابت و انگیزه بقا سازمانها را بر آن داشته که فعالیت های خود را بر تولیدات اساسی وتوانمندی های محوری متمرکز کنند که این امر مستلزم سرمایه گزاری در تحقیقات و ایجاد نوآوری های تکنولوژیک میباشد. انجام تحقیقات در سازمانها با هدف حمایت از نوآوری صورت میگیرد وفعالیت های باید فرصتهای کسب و کار فعلی سازمان را متحول نماید. امروزه تاثیر مستقیمی بر نوآوری و بهره وری،کیفیت،سطح استاندارد زندگی سهم بازار و نیز دیگر عواملی که در افزایش توان رقابتی سازمانها موثر هستند دارد.